Kontakt

Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli LOGIKOS
ul. Mickiewicza 1/3
37-310 Nowa Sarzyna

kom. 600 383 984
kom. 696 193 691
tel. 17 241 27 63 po godz.16-tej

Współpracujemy

Szkolenia dla nauczycieli

Prezentowane warsztaty dla nauczycieli są krótką formą poszerzenia swoich praktycznych umiejętności w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończenia warsztatu.

OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI
Lp. Forma Tematyka Czas
trwania
Ilość uczestników
1. Wychowanie przedszkolne. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Wykład
 1. Symptomy i rozpoznawanie ryzyka dysleksji dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych dysleksją z wykorzystaniem metody symultaniczno – sekwencyjnej J. Cieszyńskiej.
8 godzin Grupa do 25 osób
2. Wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane. Diagnoza i wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Wykład
Warsztaty
 1. Nowe regulacje prawne w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu i szkole.
 2. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 6-7-letniego.
 3. Opracowanie programu dla grupy lub dla poszczególnych dzieci ze względu na stwierdzone deficyty.
16 godzin Grupa do 25 osób
3. Edukacja wczesnoszkolna. Wczesne diagnozowanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
Warsztaty
 1. Metody kliniczne i eksperymentalne w poznawaniu dziecka.
 2. Diagnoza nauczycielska - przedszkolna i szkolna.
 3. Diagnoza specjalistyczna.
8 godzin Grupa
15 - 20 osób
4. Szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
Warsztaty
 1. Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce szkolnej: KIPU, PDW, IPET.
16 godzin Grupa
15 - 20 osób
5. Elementy logopedii. Dziecko z wadą wymowy w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej.
Warsztaty
 1. Znaczenie słuchu, w tym fonemowego dla prawidłowego kształtowania się i rozwoju mowy dziecka.
 2. Najczęściej spotykane wady wymowy dziecka w wieku szkolnym – diagnoza i terapia.
8 godzin Grupa
15 - 20 osób
6. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej. Słuch fonematyczny, a umiejętność nabywania poprawnego pisania i czytania.
Warsztaty
 1. Badanie słuchu fonematycznego i lateralizacji słuchowej.
 2. Odzwierciedlenie zaburzenia w pisaniu.
 3. Usprawnianie funkcji słuchowych.
8 godzin Grupa
15 - 20 osób
7. Terapia logopedyczna, pedagogiczna. Współwystępowanie wady wymowy z trudnościami w czytaniu i pisaniu – kompleksowa terapia dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Warsztaty
 1. Rola terapii logopedycznej w profilaktyce trudności szkolnych.
 2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, jako pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.
 3. Pedagogiczne i psychologiczne skutki zaniechania oddziaływań terapeutycznych.
8 godzin Grupa
15 - 20 osób
8. Nauczanie, terapia pedagogiczna. Projektowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów na II i III etapie edukacji.
Warsztaty
 1. Zapoznanie z przyczynami występowania niepowodzeń u uczniów w nauce czytania, pisania i liczenia.
 2. Poznanie różnorodnych sposobów przeciwdziałania tym niepowodzeniom.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania różnych gier i zabaw edukacyjnych wspierających terapię nauki czytania i pisania oraz matematyki jak również tworzenia własnych.
 4. Doskonalenie umiejętności planowania indywidualnych oraz grupowych zajęć terapii pedagogicznej na podstawie diagnozy szkolnej.
16 godziny Grupa
15 - 20 osób
9. Nauczanie, dostosowanie wymagań edukacyjnych. Uczeń z dysleksją w szkole.
Wykłady
Warsztaty
 1. Drogowskazy wychodzenia z dysleksji:
  • jak rozumieć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej?
  • rozwiązania prawne dotyczące uczniów z dysleksją,
  • co jest istotą oddziaływania terapeutycznego (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna)?
 2. Praca z uczniami z dysleksją w szkole:
  • jakie są postawy rodziców i nauczycieli wobec dzieci z dysleksją?
  • jak pracować indywidualnie z uczniem z dysleksją?
  • jak pracować w klasie, w której są uczniowie z dysleksją?
 3. Praca samodzielna ucznia z dysleksją:
  • czytanie na raty,
  • dyktando w dziesięciu punktach,
  • potyczki z ortografią.
8 godzin Grupa
20 - 25 osób
10. Awans zawodowy nauczyciela. Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli.
Wykłady
 1. Awans zawodowy a przepisy prawne.
 2. Plan rozwoju zawodowego.
 3. Dokumentowanie rozwoju zawodowego.
4 godziny Grupa
30 osobowa
11. Psychoedukacja. Uwarunkowania stresu. Kierowanie emocjami.
Warsztaty
 1. Społeczne i osobowe uwarunkowania stresu.
 2. Kierowanie stresem i emocjami na poziomie fizjologii, na poziomie działania i na poziomie podnoszenia progu odporności na stres.
8 godzin Grupa
15 - 20 osób