Kontakt

Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli LOGIKOS
ul. Mickiewicza 1/3
37-310 Nowa Sarzyna

kom. 600 383 984
kom. 696 193 691
tel. 17 241 27 63 po godz.16-tej

Współpracujemy

Szkolenia dla rad pedagogicznych i grup nauczycieli

Aby na konkretnych przykładach pokazać Państwu, jak tworzyć cały pakiet dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w ramach opracowanego przez MEN katalogu potrzeb, przygotowaliśmy trzy warsztaty.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi:

dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnozę przedszkolną);

dla każdego ucznia w szkole ogólnodostępnej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów szkolnych opracowuje i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny (IPET);

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających opinie nie ma obowiązku zakładania KIPU oraz opracowywania PDW, ale warto przygotować Plan Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Do zadań tych przygotowują nauczycieli organizowane przez Ośrodek warsztaty.

Warsztaty składają się z dwóch części:

I część - praktyczny komentarz do obowiązujących przepisów prawa oświatowego

 • Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku w przedszkolu i uczniowi w szkole, zasady organizowania zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle znowelizowanych rozporządzeń MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).
 • Lokalny system pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i uczniów zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN - od sześciolatka do pełnoletniości.

II część warsztatowa - praca w grupach

 • Zasady rozpoznawania i diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych (gotowość szkolna, ryzyko dysleksji i dyskalkulii rozwojowej, inne trudnościami w uczeniu się, np. uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna).
 • Etapy i procedura tworzenia oraz konstruowanie IPET dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na konkretnych przykładach.

I. Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna przyczyn trudności w nauce i opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka lub zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. .

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz inni specjaliści pracujący w szkole lub wchodzący w skład zespołu.

Tematyka:

 1. Diagnoza przedszkolna i szkolna (nauczycielska)
 2. Model postępowania diagnostycznego./li>
 3. Metody i narzędzia diagnozy pedagogicznej w przedszkolu i szkole.
 4. Informacja dla rodziców.
 5. Diagnoza specjalistyczna.

II. Zasady tworzenia i konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (IPET) dla uczniów w szkole ogólnodostępnej.

Uczestnicy: pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy wchodzący w skład szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Tematyka:

 1. Dzieci i uczniowie otrzymujący opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 2. Struktura, zawartość i rozumienie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Rola pedagoga szkolonego.
 4. Schemat IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.
 5. Opracowanie IPET dla ucznia słabo słyszącego, słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej.

III. Organizacja procesu terapeutycznego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej i gimnazjum..

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wszystkich przedmiotów na II etapie edukacji oraz specjaliści pracujący w szkole (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni).

Tematyka:

 1. Organizacja pracy i zadania Zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z wytycznymi MEN.
 2. Ogólna charakterystyka procesu terapeutycznego.
 3. Warunki dobrego kontaktu nauczyciela z dzieckiem; bezpieczna terapia.
 4. Planowanie i programowanie pracy terapeutycznej.
 5. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją rozwojową i dyskalkulią.
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych:
  • przepisy prawne,
  • zadania szkoły w zakresie dostosowanie wymagań edukacyjnych,
  • obszary dostosowania wymagań edukacyjnych,
  • co znaczy w praktyce "dostosować wymagania edukacyjne…".

Szkolenia warsztatowe odbędą się po zebraniu grupy nauczycieli lub zgłoszeniu się rady pedagogicznej.

Zapisy na szkolenia proszę zgłaszać telefonicznie lub e-mailem na adres Ośrodka.

Informacja o terminie zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

Miejsce szkolenia: Gimnazjum Miejskie w Leżajsku, ul. M. Curie - Skłodowskiej 8.

Uczestnicy otrzymują materiał szkoleniowy z zajęć oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Uwaga! Zainteresowane osoby zachęcamy do zabrania ze sobą kserokopii orzeczenia, opinii, - koniecznie z usuniętymi danymi umożliwiającymi identyfikację szkoły i ucznia, dla którego chcecie Państwo podjąć próbę opracowania IPET, Planu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej lub Programu Zajęć Terapeutycznych.